روش تعلیم و تعلم علوم اسلامی
79 بازدید
محل نشر: مجله معیر تهران
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
روش یادگیری و آموزش علوم مختلف مهمترین نکته برای رواج هر چه بیشتر علوم در جامعه میباشد. اگر روش آموزش دقیق و علمی نباشد بسیاری از دانش پژوهان آن رشته پس از مدتی دچار کسالت و خستگی علمی میگردند. این نکته شایان توجه در مورد علوم اسلامی که تشکیل دهنده اعتقادات مردم نیز میباشند بسی مهمتر مینماید. ترتیب یادگیری علوم مختلف اسلامی و روش مناسب آموزش در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است