شرح نهایه الحکمه
94 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شرحی بر مرحله پنجم نهایه الحکمه علامه طباطبایی با روش ترجمه و نقد نظرات ایشان و ارائه دیدگاه های دیگر فیلسوفان و دانشمندان مرتبط با رشته فلسفه میباشد. این شرح در قسمت ترجمه حاوی نکاتی لطیف در واژه شناسی کلمات عربی و چگونگی تغییر معنای ادبی به معنای فلسفی است و در قسمت نقد و بررسی، نظرات فیلسوفان معروف را مورد توجه قرار داده است.